Våra försäkringar erbjuds via ditt förbund eller företag. Välj här

Om du inte är nöjd

Är du missnöjd med hanteringen av ditt försäkringsärende kan du få information och råd från flera håll.

Ett missförstånd eller oenighet kan ofta klaras upp med ett samtal. Ta därför först kontakt med handläggaren som haft hand om ditt ärende. Om du därefter fortfarande inte är nöjd kan du ta kontakt med handläggarens närmaste chef. Om vi ändå inte skulle komma överens, finns följande instanser att vända sig till.

Prövande instanser

Är du oenig med försäkringsbolaget i bedömningen av ditt ärende kan du få beslutet prövat i någon av följande instanser:

Kundombudsmannen Förenade Liv
Kundombudsmannen gör en opartisk bedömning av ditt ärende och kan rekommendera Förenade Liv att ändra sitt beslut. Anmälan till Kundombudsmannen måste göras inom ett år från det att Förenade Liv lämnat sitt slutliga beslut. Adress: Kundombudsmannen Förenade Liv, 106 60 Stockholm. Telefon 08-772 84 30 eller 020-65 52 53. 
kundombudsmannen@forenadeliv.se

Förenade Livs Försäkringsnämnd
Slutligt beslut i ett försäkringsärende kan prövas av Förenade Livs Försäkringsnämnd efter att ärendet först har prövats av Kundombudsmannen Förenade Liv. Adress: Förenade Livs Försäkringsnämnd, 106 60 Stockholm.

Personförsäkringsnämnden
Alla slags försäkringsärenden som rör medicinska bedömningar kan prövas i Personförsäkringsnämnden. Adress: Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. 
www.forsakringsnamnder.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som prövar de flesta tvister kring privatpersoners försäkringar, dock inte tvister som rör belopp lägre än 2000 kronor eller medicinska bedömningar.  Anmälan till nämnden måste göras inom sex (6) månader från det att Förenade Liv eller Kundombudsmannen har lämnat sitt slutliga beslut. Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. 
arn@arn.se www.arn.se

Allmän domstol
Om vi inte skulle komma överens i någon av de andra instanserna kan du i vissa fall få din tvist prövad i domstol i första hand tingsrätt. I en del hemförsäkringar ingår Rättsskydd som kan ersätta en del av kostnaden.


Rådgivande instanser

Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfritt råd och information i försäkringsfrågor. Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, telefon 08-22 58 00, www.konsumenternas.se

Konsumentvägledare
I en del kommuner finns konsumentvägledare som kan ge råd i försäkringsärenden. Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen eller på www.konsumentverket.se.


Vänta inte för länge
Vänta inte för länge med att kräva ersättning från din försäkring eftersom rätten till försäkringsersättningen kan gå förlorad (preskription). Rätten till utbetalning av försäkringsersättning preskriberas i enlighet med de regler som anges i försäkringsavtalslagen (2005:104). Vill du undvika preskription måste du framställa dina anspråk i rätt tid. I regel måste det ske inom tre år från det att du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du anmält en skada före preskriptionstidens utgång har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Förenade Liv eller Kundombudsmannen.

Klagomålsansvarig anmäld till Finansinspektionen
Martin Wilhelmsson är anmäld som klagomålsansvarig för Förenade Liv. Vid hans frånvaro är Per Westerståhl klagomålsansvarig.