Hälsoregler

För att kunna teckna våra gruppförsäkringar behöver ofta vissa hälsokrav uppfyllas. Normalt sett innebär de att den försäkrade behöver vara fullt arbetsför vid tidpunkten för inträdet i försäkringen, ibland även lite innan. Vissa försäkringar och högre ersättningsbelopp kräver dessutom en hälsodeklaration.

Fullt arbetsför
Full arbetsför är den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte till någon del är sjukskriven, uppbär sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning (tidsbegränsad eller ej), aktivitetsersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Den som har någon av de ovanstående ersättningarna vilande anses inte vara fullt arbetsför, inte heller den som har beviljats vårdbidrag.

Särskilda regler finns för den som har lönebidrag eller av hälsoskäl fått ett anpassat arbete. Mer information om detta hittar du i Villkoren.

Hälsodeklaration
Hälsodeklarationen använder vi för att bedöma om den som ansöker om försäkringen uppfyller de hälsokrav som gäller. Den har ingen koppling till de generella hälsokrav som beskrivs ovan, utan används när den försäkrade vill teckna vissa frivilliga försäkringar (som denne inte får automatiskt) och högre ersättningsbelopp. Hälsodeklarationen kan göras via en blankett eller på vår webbplats.